د کورنیو چارو او نشه یي توکو پر وړاندې د مبارزې وزارت

WELCOME TO PAKISTAN EMBASSY, KABUL'S OFFICIAL WEBSITE

WEBSITE ADDRESS www.pakembassykabul.gov.pk

Scroll to Top