د ماموریت مرستیال (DHM) / د پاکستانیانو د شکایتونو د حل لپاره فوکل پرسن

Mr. Asad Abbas Awan (Tamgha-e-Imtiaz)
Phone:     (+93 20) 2202 745 (Office)
         (+93 20) 2202 746 (Office)
Email:     dhm@pakembassykabul.org

لومړی منشي

Mr. Sarfaraz Ahmad Khan
Phone:     (+93 20) 2202 746 (Office)
Email:     firstsecretary22@pakembassykabul.org

لومړی منشي

Mr. Saifullah Khan
Phone:     (+93 20) 2202 746 (Office)
Email:     counselor33@pakembassykabul.org

د چانسری مشر (HOC)

Mr. Abdul Bari
Phone:     (+93 20) 2202 746 (Office)
Email:     hoc@pakembassykabul.org

دفاعي اتاشی (DA)

Brigadier Mirza Muhammad Yasir Baig
Phone:     (+93 20) 2202 789 (Office)
Email:     defencewing@pakembassykabul.org

مشاور

Mr. Imran Khan Gandapur
Phone:     (+93 20) 2202 746 (Office)

مشاور

Mr. Kashif Aslam Khattak
Phone:     (+93 20) 2202 746 (Office)
Email:     counselor@pakembassykabul.org

لومړی منشي

Mr. Saqib Rashid Saqib
Phone:     (+93 20) 2202 746 (Office)
Email:     firstsecretary@pakembassykabul.org

مشاور

Mr. Khayber Khan
Phone:     (+93 20) 2202 745 (Office)
Email:     counsellor22@pakembassykabul.org

مشاور (سوداګرۍ او پانګه اچونه)

Asif Khan
Phone:     (+93 20) 2202 793 (Office)
Fax:       (+93 20) 2202 773
Email:     commwing@pakembassykabul.org

مطبوعاتي مشاور

Mr. Tahir Nawaz
Phone:     (+93 20) 2230 439 (Office)
Email:     presswing@pakembassykabul.org

Counsellor (Trade & Investment)

Asif Khan
Phone: (+93 20) 2202 793 (Office)
Fax:    (+93 20) 2202 773
Email: commwing@pakembassykabul.org

Press Counsellor

Mr. Tahir Nawaz
Phone: (+93 20) 2230 439 (Office)
Email: presswing@pakembassykabul.org

WELCOME TO PAKISTAN EMBASSY, KABUL'S OFFICIAL WEBSITE

WEBSITE ADDRESS www.pakembassykabul.gov.pk

Scroll to Top