د ۲۰۲۲ کال د فبرورۍ په ۵ مه د کشمیر د پیوستون د ورځې په مناسبت د پاکستان د اسلامي جمهوریت د ولسمشر، لومړي وزیر او د بهرنیو چارو وزیر پیغامونه

د پاکستان د اسلامي جمهوریت د ولسمشر، صدراعظم او د بهرنیو چارو د وزیر پیغامونه د ۲۰۲۲ کال د فبروري په ۵ مه د کشمیر د پیوستون د ورځې په مناسبت

WELCOME TO PAKISTAN EMBASSY, KABUL'S OFFICIAL WEBSITE

WEBSITE ADDRESS www.pakembassykabul.gov.pk

Scroll to Top