دولت پاکستان اعلام کرده است که برای همه اتباع پاکستانی دارای گذرنامه و CNIC المثنی/چندین عفو اعطا می کند.

به همه اتباع پاکستانی که دارای چنین مدارک و پاسپورت های تکراری/چند CNIC هستند توصیه می شود از وب سایت رسمی اداره کل مهاجرت بازدید کنند و amp; گذرنامه در آدرس زیر برای SOPهای دقیق برای لغو CNICهای تکراری/چندگانه و پاسپورت:

https://dgip.gov.pk//downloads/SOP-MP-Cancellation.pdf

ممکن است توجه داشته باشید که آخرین تاریخ پذیرش چنین مواردی برای لغو تکراری/چند CNIC/گذرنامه 31 دسامبر 2022 است. .

WELCOME TO PAKISTAN EMBASSY, KABUL'S OFFICIAL WEBSITE

WEBSITE ADDRESS www.pakembassykabul.gov.pk

پیمایش به بالا