اکثر درخواست هایی که متقاضیان افغان برای ویزای پاکستان ارسال می کنند به درستی پر نمی شوند، به خصوص دعوت نامه و سایر جزئیات از جمله جزئیات اقامت در پاکستان به درستی پر نشده است. این باعث می شود بیشتر برنامه ها برای بررسی مجدد ارسال شوند.

مشخص می شود که دعوت نامه الزامی به قانونی شدن یا ارائه بر روی کاغذ تمبر ندارد. دعوت نامه برای فردی که دعوت می شود ممکن است یک تکه کاغذ ساده باشد اما حاوی تمام جزئیات مانند آدرس، شماره تماس، شماره کارت هویت ملی (اگر دعوت کننده تبعه پاکستان باشد) یا PoR (اگر دعوت کننده تبعه افغانستان باشد) باشد. سایر فیلدهای درخواست ویزا نیز الزاماتی هستند که باید به درستی پر شوند.

سفارت پاکستان در کابل
6 ژوئن 2022

WELCOME TO PAKISTAN EMBASSY, KABUL'S OFFICIAL WEBSITE

WEBSITE ADDRESS www.pakembassykabul.gov.pk

پیمایش به بالا